Gratulerer!

Gratulerer!

Under den pågående Rehabilteringskonferansen 2019 arrangert av og vant Youwell i team med “Innovasjonssmie for rehabilitering” med vårt innovative forslag til en ny digital tjeneste for poliklinikker levert fra vår Youwell plattform. Konseptet ble fremført på fremragende vis av Per Kåre Otteren utviklingssjef i Youwell.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Regionsenter for barn og unges psykiske helse skal benytte Youwell plattformen

Regionsenter for barn og unges psykiske helse skal benytte Youwell plattformen

Youwell og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (https://www.r-bup.no/no) har inngått en avtale om å bruke Youwell plattformen. RBUP jobber med å utvikle et nettbasert veiledningstilbud for foreldre til barn i alderen 0-5 år. Når tilbudet etter planen lanseres i 2021, vil det være en metode til bruk for tjenester rettet mot å støtte foreldre gjennom krevende faser i sped- og småbarnstiden (https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/nettbasert-foreldrestoette).

 Opp mot 20 prosent av sped- og småbarn kan vise tegn på ulike vansker utover det som er vanlig. Det kan være søvnvansker, overdreven gråt eller amme-/spisevansker. Dette kan gi foreldre ekstra utfordrende dager og for noen kan det også bety starten på større og mer vedvarende utfordringer. 

RBUP har en unikt fagmiljø innen barn – og unges psykiske helse og har gjennom mange år bygge opp unik kompetanse på dette området. De har med stor internasjonal suksess kvalitetssikret og forsket på program for svangerskapsdepresjon. Youwell er derfor meget glad for å kunne bidra med å stille vår teknologi til disposisjon for RBUP. 

 

Kontaktperson for R-BUP er Filip Drozd. Mobil: 975 16 188 epost: filip.drozd@r-bup.no

Kontaktperson for Youwell er Jonny Klemetsen. Mobil 98219551 epost: jonny.klemetsen@youwell.no

.

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Kan digitalisering endre måten helsetjenester leveres på i dag?

Kan digitalisering endre måten helsetjenester leveres på i dag?

Dagens helsetjeneste er i endring. Det er en kjensgjerning at vi ikke har alle pengene som skal til for å behandle alle som i fremtiden har et behov for helsetjenester og ikke er det smart heller.

Dagens helsetjeneste har stort fokus på å behandle pasienter. I seg selv meget positivt men også en god mulighet for pasienten å fraskrive seg ansvaret til å bli frisk på egenhånd.

Fremtidens helsetjeneste vil bevege seg bort fra at pasientens skal behandles på et sykehus til at pasienten selv skal behandle seg selv i hjemmet. Trening og rehabilitering blir det viktigste verktøyet for å skape helsebyggende atferd. Mange symptomer og diagnoser har sitt opphav i helseødeleggende atferd. Utfordringen blir å skape en atferdsendring til helsebyggende atferds.

For å kunne skape en atferdsendring må det bygges et fundament for det hos pasienten eller den hjelpetrengende. Det omfatter:

  • forståelse av sin egen situasjon
  • kunnskap om hva som er riktig trening og rehabilitering
  • gjennomføring av trening og rehabilitering
  • etterhvert internalisering av denne helsebyggende atferden

I et slikt bilde blir det viktig også å kunne involvere de pårørende og andre frivillige for å bygge motivasjon og oppmuntring til pasientens trening og rehabilitering.

For å få dette til krever det nye og innovative digitale løsninger.

De digitale løsningene må rettes mot hele verdikjeden for leveranse av helsetjenester. Det omfatter spesialistene, helsepersonellet, pasienten, pårørende og andre frivillige.

Spesialistene må kunne beskrive beste praksis knyttet til trening og rehabilitering. Det må gjøres på en pedagogisk måte og distribueres på en digital form til helsepersonell, pasient og pårørende.

Det er også slik at trening og rehabilitering krever tilpasning til pasientens profil, diagnose, tilstand og livssituasjon. Det krever at helsepersonellet som skal veilede pasienten kan samle inn data om pasienten, gjøre screening og tilpasse det riktige digitale treningsprogrammet til pasienten. Veiledning og oppfølging må gjerne også skje digitalt ved hjelp av video eller asynkron meldingsutveksling.Bruk av kroppsnær sensorteknologi åpner opp for enda bedre kvalitet i oppfølgingen i form av digital støtte til å avdekke unormaliteter.

For noen typer grupper blir også bruk av ulike gamification mekanismer viktig for å skape ekstra motivasjon. For andre hjelpetrengende er det kanskje sterk egen drive for å gjennomføre treningsprogrammet eller motivert av den nærmeste familie, pårørende eller frivillige.

For pasienten og de pårørende vil det skape en trygghet om hvordan treningsøvelser i hverdagen skal utføres og en trygghet for hva som er beste praksis mot å skape en bedre livssituasjon.

Etterhvert som man får erfaring med øvelsene kan dette fin tunes inn mot hva som er mest effektiv for ulike personprofiler i ulike livssituasjoner. Her kan kunstig intelligens være et bra verktøy for å skreddersy et individuelt treningsopplegg over tid. Forskere vil også få tilgang til mye brukerdata som gir grunnlag for å utvikle enda bedre øvelser.

I dette bilde som nå åpner seg vil det kreves en ny type digital støtte. Youwell har gjennom 3 år sammen med Helse Bergen utviklet et slikt verktøy. Vi begynner å få litt erfaring med dette og ser at det vokser frem et behov for å utvikle kompetanse på å lage et godt digitalt innhold for trening, behandling og rehabilitering i hjemmesituasjon.

Fremtidens helsetjeneste vil leveres i stadig større grad hjemme hos den hjelpetrengende og den hjelpetrengende må i større grad ta et ansvar for å forbedre sin egen helse. Vi ser at teknologien vil støtte opp under dette men det kreves et stort arbeid med å utvikle godt digitalt innhold. Gjerne med god dokumentasjon av alle suksesshistoriene der folk er blitt bedre av trening, rehabilitering og behandling.

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Etter 3 år med tett og godt samarbeid mellom Youwell, Helse Bergen og det NFR finansierte IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT begynner vi nå å se resultater. Vi har gjennom disse 3 årene fått laget en digital plattform (www.youwell.no) som gjør det svært raskt å lage:

  • nye treningsprogram, behandlingsprogram eller rehabiliteringsprogram
  • individuelt tilpassede treningsprogram
  • skreddersydde brukeropplevelser
  • skreddersydde mobile apper

Den digitale plattformen er også godkjent som pasientjournal og kjører i skyen. Det gjør at nye organisasjoner umiddelbart kan får opprette sin egen sikker pasientportal.

Per i dag jobber vi med å utvikle digitale treningsprogram og behandlingsprogram sammen med INTROMAT/Helse Bergen/UiB og Helse Fonna. Vår første tilgjengelige digitale treningsprogram er rettet mot mennesker som har kognitive restsymptomer etter depresjon. I følge Aftenposten så har 395.000 betydelige plager av angst eller depresjon til enhver tid og halvparten får depresjon igjen.

Mange som har fått behandling for depresjon sliter fremdeles med å fungere i hverdagen på grunn av vansker med å huske, å komme i gang med oppgaver og å konsentrere seg. Dette kalles kognitive restsymptomer.

I det Internettbaserte selvhjelpsprogrammet RestDep, utviklet i IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT av PhD stipendiat ved Universiteteti Bergen Sunniva Brurok Myklebost (bilde), får deltakere mulighet til å lære om og mestre kognitive restsymptomer på en ny måte. Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Innholdet i treningsprogrammet består av tekster, video og øvelser. Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist.

Erfaringene våre fra lignende programmer via internett viser at jo mer man arbeider med programmet jo bedre effekt vil man ha. Det er derfor viktig for oss at programmet skal være enkelt å bruke.

RestDep er tilgjengeligt på den digitale plattformen Youwell.

I følge leder for forskningen på effektene av RestDep, PhD stipendiat Sunniva Brurok Myklebost, så er fordelen med Youwell at terapeuter selv kan legge inn og redigere innhold i programmet. Spørreskjemadata kan også samles inn gjennom denne løsningen på en sikker måte.

Deltakerne har så langt gitt positive tilbakemeldinger om bruken av programmet. Programmet er tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett.

Effekten av RestDep blir nå undersøkt og håpet er å kunne publisere funnene våren 2020.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

-I dag sender jeg den første fakturaen, med moms, ut av huset. Det er jammen en milepæl. Til nå har vi bare brukt penger, sier Jonny Klemetsen, som har utviklet plattformen Youwell sammen med et lite team.

Youwell er en digital plattform som de håper skal bli et digitalt terapitorg for psykologer, terapeuter og andre aktører som tilbyr i dag, og som i framtiden kommer til å tilby, digital behandling innen kognitiv trening og psykisk helse. Portalen retter seg mot psykologspesialister, terapeuter, veileder og sluttbrukere, og er designet for å tilby treningsprogram ved bruk av video, lyd og tekst, screeningverktøy for å måle situasjoner og se utvikling, quiz og spørsmål som verktøy i kommunikasjon og for å måle kunnskapsnivå, effektiv distribusjon og tilpasning av treningsprogram til den hjelpetrengende samt sikker kommunikasjon og datainnsamling mellom psykolog og den hjelpetrengende.

-Fra sommeren 2017 har vi jobbet på fullt med å utvikle plattformen. Det er terapeuter og psykologer som skaper innholdet. Vår oppgave er å utvikle en praktisk og nyttig plattform for denne tjenesten, sier Klemetsen.

Jonny Klemetsen og Per Kåre Otteren er IT-rådgiverne og utviklerne som tar imot besøk i sjøhuslokalene til konsulentselskapet Sonat i Sandviken i Bergen. Det er her, bokstavelig talt på gyngende grunn, at plattformen Youwell utvikles. Fra 2013 til julen 2018 het plattformen Psyktools.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

Hei, Vi endrer nå navn på selskapet til Youwell AS (www.youwell.no) Tanken er at dette skal henspeile på et design concept hvor stikkordene er sterkt knyttet til det forebyggende: «Dine drømmer, dine mål og din daglige trening – som er en reise som individet selv har ansvar for» Vi har valgt en håndskrevet stil på logoen for å synliggjøre varme og besluttsomhet som verdier vår teknologiske plattform skal skape for brukerne. Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år.
Jonny Klemetsen Daglig leder Sonat Consulting Bergen AS/Youwell AS

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Vi har inngått avtale om å utvikle vår plattform for å teste ut et digitalt treningsprogram for Restdepresjon. Uttestingen ledes av Sunniva Myklebost og skal starte opp medio september.

Restdepresjon rammer 50% av de som har blitt friske fra en depresjon. Når vi vet at et sted mellom 6 og 12 % har depresjon i Norge til enhver tid så er antallet som får tilbakefall høyt. vi snakker altså om så mange som 150.000 – 300.000.

Vi håper at gjennom utviklingen av dette tilbudet vil vi kunne hjelpe mange til å få en bedre opplevd livssituasjon. Vår løsning skal testes ut på 50 pasienter og hjelpesøkende som skal rekrutteres fra hele landet.

Ved å bruke vår plattform kan terapeutene enkelt tilpasse treningsprogrammene til enkelt individer og deres situasjon. Det blir enkelt for den hjelpesøkende å vite hvordan og hva det skal trenes på i hverdagen. Terapeuten vil også kunne se fremdriften i behandlingen og kommunisere med den hjelpesøkende.

Ta kontakt med jonny.klemetsen@sonat.no for mer informasjon.

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT.

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT (www.intromat.no) og skal i første leveranse utvikle digitale løsninger som skal bidra til et digitalt treningstilbud til voksne som har symptomer på ADHD og depresjon. Det digitale tjenestetilbudet vil bli testet ut under ledelse av Helse Bergen og Astrid Lundervold (PhD).

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739